Nieuws

doorBestuur WijWonen

Dossierbeschrijving

De relatie tussen woningcorporatie en huurdersorganisatie is door de wetgever vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet). In deze wet zijn de spelregels neergelegd die de basis vormen voor het overleg wat plaatsvindt tussen DUWO en WijWonen. Om een verdere invulling aan deze formele relatie te geven is het gebruikelijk om aanvullende afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst die ten goede kome aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderlinge overleg. DUWO heeft in het verleden dergelijke aanvullende afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties uit Amstelveen (VBU), Amsterdam (Duwoners), Delft (WijWonen) en Leiden (Bres).

Doordat zowel de Overlegwet als de Woningwet in 2015 zijn vernieuwd, zijn er meer verantwoordelijkheden en rechten bij de huurdersorganisaties neergelegd. Binnen dit nieuwe overlegkader bestaat soms frictie met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, waardoor het tijd is om de samenwerkingsafspraken te herzien. Daarbij komt dat DUWO in 2016 in een maatschappelijke visitatie door haar stakeholders is beoordeeld op haar prestaties. Vanuit de huurdersorganisaties is toen sterke onvrede geuit over de beperkte invloed van overleg op de beleidskeuzes die binnen DUWO worden gemaakt, wat een extra aanleiding vormt de bestaande afspraken tegen het licht te houden.

In samenspraak met DUWO en de huurdersorganisaties uit Amstelveen, Amsterdam en Leiden is afgesproken om in 2017 te werken naar nieuwe afspraken die worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierbij is specifiek aandacht om tot een gezamenlijke visie op huurdersparticipatie te komen, waarbij de overeenkomst slechts een afgeleide van deze inhoud moet zijn. Om tot deze gezamenlijke visie te komen worden onder onafhankelijke begeleiding workshops georganiseerd om de relatie uit te diepen tussen de huurderorganisaties, tussen de huurdersorganisaties en DUWO-concern en tussen de huurdersorganisaties en DUWO-werkgebied.